Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Rejestr żłobków »

Wykaz spółek »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Publiczne Przedszkole Nr 7 » RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
A A A

Publiczne Przedszkole Nr 7: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej

w Publicznym Przedszkolu nr 7 w Nowej Soli

 

1.                  Ewaluację przeprowadzono w okresie wrzesień 2011 – czerwiec 2012

2.                  Osoby przeprowadzające ewaluację: dyr. Danuta Liput –Skobalska, Izabela Wróbel, Dorota Świtała, Dorota Graszka-Balak

3.                  Ewaluacja w obszarach:

- Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

- Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu

- Obszar 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

- Obszar 4. Zarządzanie przedszkolem

 4. Przedmiot ewaluacji

- wymaganie 1.2 Dzieci są aktywne

- wymaganie 2.5 Prowadzone są działania służące wyrównaniu szans edukacyjnych

- wymaganie 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

- wymaganie 4.

5. Cele ewaluacji:

- zebranie informacji o prowadzonych działaniach służących wyrównywaniu szans edukacyjnych

-dostosowanie działań przedszkola do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględniając indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

- pozyskanie informacji do pracy nad zwiększeniem aktywności dzieci w czasie zajęć

- pozyskanie informacji, z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje przedszkole

- pozyskanie informacji czy współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami wpływa korzystnie na rozwój dzieci

6. Wyniki ewaluacji wszystkich obszarów:

 

Obszar 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy

WYNIKI

-Z przeprowadzonych badań wynika, że dzieci chętnie uczestniczą  w zajęciach i zabawach prowadzonych na terenie przedszkola oraz to, że prowadzone zajęcia w pozytywny sposób wpływają na wzrost ich aktywności.

- Podczas codziennej pracy nauczycielki stosują szereg różnorodnych metod aktywizujących, które zachęcają dzieci do działań na rzecz własnego rozwoju w kierunku wdrażania do samodzielności i aktywności na co dzień.

- W salach zajęć stworzono różnorodne kąciki tematyczne, dzięki czemu dzieci miały możliwość rozwijania samodzielności i różnorodnych zainteresowań podczas samodzielnego inicjowania zabaw.

- Duża liczba dyplomów i podziękowań za udział w różnych konkursach na terenie placówki, jak i poza nią świadczą o tym, że dzieci chętnie uczestniczą w takiej formie działalności.

Obszar 2. Procesy zachodzące w przedszkolu

W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacji

WYNIKI

-We wszystkich grupach wiekowych działających na terenie przedszkola organizowane były działania mające na celu zdiagnozowania i wyeliminowania deficytów rozwojowych u dzieci.

- W przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby psychofizyczne dziecka poprzez wywiad z rodzicami, zapoznanie z opinią lub orzeczeniem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, obserwację możliwości psychofizycznych wychowanka w oparciu o arkusze obserwacji. Na ich podstawie opracowany zostaje Indywidualny Program do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.

- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne były organizowane w formie grupowej, zespołowej jak i indywidualnej. Zajęcia zespołowe prowadziły nauczycielki natomiast specjaliści: logopedzi i nauczycielka terapii pedagogicznej prowadziły z dziećmi zajęcia indywidualne.

- Rodzice są przekonani o konieczności prowadzenia zajęć mających na celu rozwijanie uzdolnień dziecka oraz wspierających wyrównywanie szans edukacyjnych.

OBSZAR 3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego

WYNIKI

-Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w jego środowisku poprzez organizowanie wycieczek do pobliskich zakładów użyteczności publicznej oraz poprzez zapraszanie przedstawicieli niektórych zawodów do przedszkola.

- Wszyscy nauczyciele angażują się na rzecz współpracy z instytucjami działającymi w najbliższym środowisku, o podejmowanych działaniach informują rodziców oraz umieszczają informacje na stronie internetowej przedszkola.

- Zdaniem rodziców dzieci chętnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych wspólnie z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym i widzą w tym wiele korzyści dla swojego dziecka

- Rodzice doskonale orientują się z jakimi instytucjami i organizacjami współpracuje przedszkole.

Obszar 4. Zarządzanie przedszkolem

WYNIKI

 W przedszkolu funkcjonują procedury dotyczące przeglądu placówki pod kątem bezpieczeństwa ( zarówno przeglądów bieżących jak i przeglądów po przerwach wakacyjnych )

Przedszkole pozyskuje środki materialne, które umożliwiają realizację przyjętych programów wychowania przedszkolnego poprzez :

                    racjonalne i przemyślane planowanie zakupów i remontów z funduszy budżetowych

                    pozyskiwanie sponsorów wśród okolicznych firm

                    pozyskiwanie sponsorów pośród rodziców

 

 MOCNE STRONY PRACY PRZEDSZKOLA:

- Przedszkole pracuje w oparciu o jasne i czytelne cele i założenia co przejawia się w ofercie programowej. Indywidualizacja pracy z dziećmi wynika z systematycznej diagnozy możliwości edukacyjnej wszystkich dzieci.

- Przedszkole stwarza bardo dobre warunki do wyrównywania szans edukacyjnych poprzez działania wspomagające, pracę wyrównawczą i kompensacyjną

- Przedszkole rozwija różnorodne zainteresowania dzieci przystosowując swoją ofertę do potrzeb i oczekiwań rodziców

                   Przedszkole rozwija u dzieci postawy prospołeczne poprzez szeroką współpracę z lokalnymi  instytucjami

                   Przedszkole systematycznie wzbogaca bazę przedszkolną . Posiada gabinety do pracy indywidualnej z dziećmi, sale rytmiczną, gimnastyczną, ciągle doposażane place zabaw.

 

SŁABE STRONY PRACY PRZEDSZKOLA:

- nie stwierdzono słabych stron

 

REKOMENDACJE:

- Doposażać przedszkole w miarę możliwości w pomoce dydaktyczne z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych dzieci

- W dalszym ciągu wyrównywać szanse rozwojowe i realizować indywidualne programy wspomagania

- Należy utrzymywać dobry poziom współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym

- Wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny zapewnić pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu często skomplikowanej sytuacji wychowawczej, rodzinnej czy edukacyjnej.

 

 
drukuj pobierz pdf    

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku
BIP archiwalny